Gorgeous moon rise today. 215A064A-9172-4204-8CF3-E027BC27EBF1.jpg

Nikhil Nigade @dezinezync